Share
 

Woensdag 18 juli: Excursie Drenthe Flowers en Meewisse

Bent u aan het nadenken over de manier waarop u de waterzuivering op uw bedrijf gaat regelen? Vindt u het interessant om inspiratie op te doen bij een collega bedrijf en ervaringen met andere tuinders uit te wisselen hierover? Neem dan deel aan de excursie voor tuinders op woensdag 18 juli.


We starten om 16.00 uur bij Drenthe Flowers. Zij hebben al een aantal maatregelen genomen en  vertellen u daar  graag meer over.

Om 19.30 uur bent u welkom bij Kwekerij Meewisse in Erica. De Bromeliana kweker geeft u een rondleiding en vertelt welke maatregelen hij heeft genomen of gaat nemen. Ook is er een demonstratie van een mobiele waterzuiveringsinstallatie. Daarnaast zal er vanuit het project een presentatie gegeven worden over studiegroepen die dit najaar starten.

U bent welkom bij beide bedrijven, maar u kunt er ook één bezoeken. Binnenkort ontvangt u een persoonlijke uitnodiging. Wilt u zich nu al aanmelden? Dat kan via duursaamglashelder@projectenltonoord.nl! Zet 18 juli in ieder geval alvast in de agenda!

Al 45 bedrijfsscans afgenomen

Bij 45 tuindersbedrijven zijn inmiddels bedrijfswaterscans afgenomen. Daarvan hebben er 26 een rapport in huis met daarin een voorstel voor te nemen maatregelen. Hierna volgt een gesprek met het bevoegd gezag en de adviseur. Dat gesprek is nu bij 13 bedrijven gevoerd. Deze gesprekken verlopen in een constructieve sfeer. De tuinders zijn nu aan zet en kunnen aan de slag met de maatregelen. De komende weken staan er bij een aantal bedrijven alweer scans ingepland. Ook vinden er weer een aantal afrondende gesprekken plaats.

Monitoring van de waterkwaliteit

Binnen het deelproject ‘Monitoring’ meten we de kwaliteit van het oppervlaktewater in de glastuinbouwgebieden Erica, Klazienaveen en Zuidbroek/Sappemeer. We brengen de lozingen in kaart en krijgen zo ook inzicht in de voortgangsresultaten van het Maatregelprogramma. De relevante monitoringsresultaten communiceren we zo snel mogelijk naar de glastuinders. U kunt dan zélf het verband leggen tussen een eventuele lozing en de waterkwaliteit. En controleren of we op de goede weg zijn met onze gezamenlijke inspanningen om emissie naar het oppervlaktewater te beperken.

Het resultaat van de meest recente metingen van gewasbeschermingsmiddelen, een vergelijking met vorige meetresultaten én een overzicht van nutriëntenconcentraties vindt u hier op onze website. Ook vindt u daar een lijst met aangetoonde stoffen per glastuinbouwgebied.

Onderzoek rioleringscapaciteit

Binnen DuurSaam Glashelder wordt in het deelproject ‘Rioleringscapaciteit’ onderzoek gedaan naar de capaciteit van de riolering in de glastuinbouwgebieden Klazienaveen, Erica en Zuidbroek/Sappemeer. De rioleringscapaciteit is hier beperkt, doordat voor de afvoer gebruik wordt gemaakt van drukriolering en vacuümriolering. We gaan daarom de beschikbare rioleringscapaciteit en de daadwerkelijk geloosde hoeveelheden inventariseren. Vervolgens brengen we de knelpunten in kaart en dragen we oplossingen aan.

Om dit te kunnen doen vragen we van iedere glastuinder de medewerking om zo gedetailleerd mogelijk informatie te geven over de lozingssituatie op het bedrijf. Hiervoor is een speciaal formulier ontwikkeld dat binnenkort aan de bedrijven zal worden verstuurd. Deels zijn er in het kader van de bedrijfsscan ook al vragen gesteld over dit onderwerp en die gegevens worden uiteraard meegenomen. Toch kan het zijn dat wij ook dan nog aanvullende vragen hebben. Want hoe meer informatie er beschikbaar is, des te beter we gezamenlijk naar een oplossing toe kunnen werken.
Vragen over het deelproject Rioleringscapaciteit kunt u stellen via duursaamglashelder@projectenltonoord.nl.

Nuttige informatieavond DuurSaam Glashelder voor Overijsselse boom- en perkkwekers

Op dinsdag 12 juni werd bij Kwekerij Aarninkhof in Denekamp een informatieavond gehouden in het kader van DuurSaam Glashelder. Aanwezig waren met name boom- en perkplantkwekers uit Overijssel. Zij lieten zich voorlichten over de mogelijkheden binnen het project. Ook werd onderling informatie uitgewisseld over de diverse opties binnen de moderne gewasbescherming.

Harrie Vreman van LTO en Renske Dortland van  waterschap  Vechtstromen gaven  inzicht in de wet- en regelgeving. Jaap Bij de Vaate van Delphy hield een presentatie over eventueel te treffen verbeteringen in de waterhuishouding en de praktische uitvoering hiervan.

Op deze interessante avond werd ook duidelijk dat de onderlinge samenwerking door alle partijen als zeer waardevol wordt gezien.Het project DuurSaam Glashelder wordt mede mogelijk gemaakt door Provincie Drenthe, Provincie Groningen, Waterschap Hunze en Aa’s en Waterschap Vechtstromen. Voor deelproject Bedrijfsadvisering is Waterschap Noorderzijlvest projectpartner.


Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, stuur dan een e-mail  naar: duursaamglashelder@projectenltonoord.nl