Share
Voorvertoning
 

Veel aanmeldingen deelproject Bedrijfsadvisering

Een groot deel van de glastuinbouwbedrijven in de beheergebieden van de waterschappen Hunze en Aa’s en Vechtstromen heeft zich aangemeld voor bedrijfsadvisering in het kader van DuurSaam Glashelder. De bijbehorende bedrijfswaterscan wordt door de deelnemers positief gewaardeerd. De meest gehoorde opmerkingen zijn: “goed om te kijken waar nog verbeteringen mogelijk zijn” en “we weten nu precies wat er nodig is om daadwerkelijk als nul-lozer te worden geregistreerd”. Meer info is te vinden op de speciale webpagina. Inmiddels is aanmelden voor de kosteloze bedrijfsscan niet meer mogelijk.

38 Bedrijfsscans Waterstromen afgenomen

Op dit moment is al bij 38 bedrijven een bedrijfsscan afgenomen. Jaap Bij de Vaate van Delphy is één van de adviseurs die de ondernemers bezoekt om de scan af te nemen. Hij is enthousiast over de samenwerking met de ondernemers. ,,Bij alle ondernemers waar ik langskom staat de deur wagenwijd open”, zegt Jaap. ,,We maken een ronde over het bedrijf en samen bespreken we op welke punten verbeteringen mogelijk zijn. Vervolgens stel ik een rapport op met daarin de te nemen maatregelen. Daar kan de ondernemer dan weer mee aan de slag.”

Als het rapport klaar is, wordt dit besproken met het bevoegd gezag. Jaap Bij de Vaate is hier ook bij aanwezig. ,,Deze gesprekken verlopen in een goede sfeer”, zegt Jaap. ,,Het bevoegd gezag geeft adviezen en er worden gezamenlijk heldere afspraken gemaakt waar de ondernemer mee vooruit kan.“

Bedrijfsscan afgerond en nu aan de slag? Meld u aan voor de stimuleringsregeling!

Vanaf heden kunnen ondernemers die de Bedrijfsscan hebben afgerond en met de maatregelen op het bedrijf aan de slag gaan, een beroep doen op de stimuleringsregeling. Lees hier de voorwaarden waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen. Ook kunt u zich via deze link aanmelden voor de regeling.

Toezicht van start

Binnen DuurSaam Glashelder gaan binnen het deelproject “Houden van toezicht” de bedrijfsbezoeken en controles van start. Er zijn al met diverse bedrijven afspraken gemaakt en de komende tijd zijn we veel aanwezig in de glastuinbouwgebieden. Daarbij is er intensieve samenwerking met de gemeente, de RUD Drenthe, de omgevingsdienst Groningen en de waterschappen Hunze en Aa’s en Vechtstromen.

Wat wordt er gedaan?
Watergangen worden gemonitord en bemonsterd, waarbij gebruik gemaakt wordt van innovatieve instrumenten. In het gebied van Vechtstromen bestaat bijvoorbeeld het voornemen om drie pilots met een drone als opsporingsinstrument uit te voeren. Het tuinbouwgebied in Erica zal één van die pilots zijn. Er wordt ook gekeken naar alle lozingsroutes, zowel op bodem, riool als oppervlaktewater. Waar nodig, treden we handhavend op. Vandaar ook de brede samenwerking, aangezien de gemeente bevoegd gezag is voor riool en bodem en het waterschap voor oppervlaktewater.
Meer informatie over de zuiveringsplicht is te vinden op de website van Glastuinbouw Waterproof.Het project DuurSaam Glashelder wordt mede mogelijk gemaakt door Provincie Drenthe, Provincie Groningen, Waterschap Hunze en Aa’s en Waterschap Vechtstromen. Voor deelproject Bedrijfsadvisering is Waterschap Noorderzijlvest projectpartner.


Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, stuur dan een e-mail  naar: duursaamglashelder@projectenltonoord.nl