Share
Voorvertoning
 

79 Bedrijfsscans ingevuld

Een mooie score: 79 ondernemers hebben de bedrijfsscan ingevuld. Hiervan hebben 61 ondernemers inmiddels een bedrijfsbezoek gehad van de adviseur van Delphy. Deze bezoeken verlopen in een plezierige, constructieve sfeer. Na afloop hebben zij allemaal een adviesrapport ontvangen met daarin de maatregelen om de waterstromen op het bedrijf in orde te krijgen. De negen ondernemers die nog niet bezocht zijn, krijgen binnenkort allemaal een telefoontje voor het maken van een afspraak.

Na het bezoek van de adviseur volgt een gesprek met de handhaver erbij. Inmiddels hebben 25 ondernemers al zo’n gesprek gehad. Ook deze gesprekken verlopen in een goede sfeer. De ondernemers zijn vaak al aan de slag met het nemen van maatregelen. Dat kan als duidelijk is wat ze kunnen doen, maar in sommige gevallen is het verstandiger om bepaalde zaken eerst met het bevoegd gezag te bespreken.

Investeringen in het kader van de bedrijfsscan?
Vraag een stimuleringsbijdrage aan!

Als u maatregelen treft die tijdens het bedrijfsbezoek zijn afgesproken en die een investering vragen, dan komt u wellicht in aanmerking voor een stimuleringsbijdrage. Denk aan werkzaamheden en investeringen voor het creëren van gesloten kringlopen of recirculatie (maatregel b). Check hier of u in aanmerking komt voor deze regeling. Zo ja, vul dan hier het aanvraagformulier in.

‘Meedenkers’ studiegroepen gezocht

We willen dit najaar starten met studiegroepen, ondersteund met demoprojecten. Ervaringen delen en kennis opdoen over onder andere de kwetsbare bodem, recirculatie en duurzaam telen, dat is het doel van deze studiegroepen. Momenteel denken we nog na over de precieze invulling. En daar hebben we uw hulp bij nodig. Wilt  u  meedenken  over de  onderwerpen  van deze studiegroepen? Meld u dan nu aan via duursaamglashelder@projectenltonoord.nl. Binnenkort gaan we graag met u om de tafel om uw ideeën hierover te horen!

Monitoring van de waterkwaliteit

Binnen het deelproject ‘Monitoring’ meten we de kwaliteit van het oppervlaktewater in de glastuinbouwgebieden Erica, Klazienaveen en Zuidbroek/Sappemeer. We brengen de lozingen in kaart en krijgen zo ook inzicht in de voortgangsresultaten van het Maatregel-programma. De relevante monitoringsresultaten communiceren we zo snel mogelijk naar de glastuinders. U kunt dan zélf het verband leggen tussen een eventuele lozing en de waterkwaliteit.

Ook laten de resultaten zien of we op de goede weg zijn met onze gezamenlijke inspanningen om emissie naar het oppervlaktewater te beperken. Het resultaat van de meest recente metingen van gewasbeschermingsmiddelen, een vergelijking met vorige meetresultaten én een overzicht van nutriëntenconcentraties vindt u hier op onze website. Ook vindt u daar een lijst met aangetoonde stoffen per glastuinbouwgebied.
Opmerkingen of vragen? We horen het graag via duursaamglashelder@projectenltonoord.nl

Toezichthouders bezoeken bedrijven

De toezichthouders hebben al een groot deel van de deelnemers aan DuurSaam Glashelder bezocht voor een gesprek samen met een adviseur van Delphy. Dit overleg wordt praktisch ingestoken met de nadruk op eventueel gesignaleerde knelpunten, die naar voren zijn gekomen in de onafhankelijke bedrijfswater-scan. Omdat elk bedrijf weer anders is, komt er uit het gezamenlijke gesprek vaak een maatwerkoplossing. Deze wordt door de toezichthouders vastgelegd in een brief. We zien dat veel tuinders ervoor kiezen om volledig te gaan recirculeren. Uiteraard worden ook de niet deelnemende bedrijven door de toezichthouders bezocht maar dat heeft een meer dwingend karakter.

Om zicht te krijgen op de voortgang van het project wordt er in het gebied gemonitord op diverse werkzame stoffen. Ook zijn er in de afgelopen periode meetbuizen in het gebied geplaatst. De apparatuur die hierin wordt geplaatst meet de geleidbaarheid. Boven een bepaalde vastgestelde waarde vindt er melding plaats naar de toezichthouder van het waterschap. Deze gaat vervolgens kijken wat er aan de hand is en onderzoeken of er een lozing heeft plaatsgevonden. Als dat het geval is en de lozing is geconstateerd, dan gaat de toezichthouder in gesprek met de tuinder.
Het project DuurSaam Glashelder wordt mede mogelijk gemaakt door Provincie Drenthe, Provincie Groningen, Waterschap Hunze en Aa’s en Waterschap Vechtstromen. Voor deelproject Bedrijfsadvisering is Waterschap Noorderzijlvest projectpartner.


Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, stuur dan een e-mail  naar: duursaamglashelder@projectenltonoord.nl